MENÜ

KVKK Bilgilendirme Metni

Günümüzde bilgi paylaşımının büyük bir hız kazanması neticesinde 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hayatımıza girmiş ve çıkan yönetmelikleri çerçevesinde de uygulamaya geçilmiştir.

Söz konusu kanun ve uygulama ile ilgili olarak bilmeniz gerekenleri aşağıda bilgilerinize sunarız.

 1. TANIMLAR

Bu kanun kapsamında;

 • Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgi (İsim, Soyisim, Doğum Tarihi ve Yeri vs.),
 • Veri Sorumlusu; kişilere ait kişisel verileri işleyen, veri sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel ve gerçek kişi,
 • Verbis Sistemi; kişisel verileri işleyen veri sorumlularının bu verileri işlemeden önce kayıt olmaları gereken kayıt sistemidir.
 1. KANUNUN UYGULANMA AMACI

6698 Sayılı kanunun uygulanmaya başladığı tarihe kadar kişilere ait kişisel veriler, manuel/yazılı ortamlarda muhafaza edilmiştir. Örnekle; işyerinde sigortalı olarak çalışan işçiye ait bilgiler işçilere ait özlük dosyalarında, insan kaynakları ya da muhasebe departmanları tarafından muhafaza edilmektedir.

Ancak, söz konusu bilgilere erişim ve bilgilerin paylaşılması ya da ifşa edilmesi kolay olduğundan; 6698 sayılı kanun ile özel hayatın gizliliğini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilere bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Kanunla birlikte kişisel verilerin;

 • Hangi koşullarda ve hangi amaçlarla işlenebileceği,
 • Hangi koşullarda saklanabileceği,
 • Hangi koşullarda açıklanabileceği,
 • Hangi koşullarda kimlerle paylaşılabileceği düzenleme altına alınmış ve bu konular hakkında veri sorumlularının uymaları gereken zorunluluklar düzenlenmiştir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEN KİMLER SORUMLUDUR?

Kanun kapsamında bir gerçek kişiye ait verileri edinen her tüzel ya da gerçek kişi öncelikli olarak verbis sistemine üye olmak zorunda olup, veri sorumlusu bu verilerin saklanmasından, kaydedilmesinden ve güvence altına alınmasından sorumludur.

 1. KANUN ve YÖNETMELİKLERDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK HUKUKİ ve CEZAİ YAPTIRIMLAR

Verbis sistemine kayıt olmak ve kişisel verileri bu sisteme kaydetmek veri sorumluları açısından zorunlu olup, söz konusu zorunluluğa uyulmaması veya belirtilen sürelerde verbis sistemine kayıt olunmamasının veri sorumluları açısından hukuki ve cezai yaptırımları bulunmaktadır.

 • Hukuki Yaptırımlar;
 •  
 • Verbis sistemine kayıt olmayan veri sorumlusu 20.000,00-TL’den 1.000.000,00-TL’ye kadar,
 • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu 5.000,00-TL’den 100.000,00-TL’ye kadar,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeyen ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamayan veri sorumlusu 15.000,00-TL’den 1.000.000,00-TL’ye kadar,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarını yerine getirmeyen veri sorumlusu 25.000,00-TL’den 1.000.000,00-TL’ye kadar idari para cezasına çarptırılabilecektir.
 • Cezai Yaptırımlar;

Veri Sorumluları

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar,
 • Özel nitelikle kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar,
 • Kişisel verileri yaymaları halinde iki yıldan dört yıla kadar,
 • Kanunda belirtilen süreler geçmiş olmasına rağmen verilerin yok etmemeleri halinde bi

  Hızlı Başvuru